Odběry vzorků pro zjišťování přítomnosti PCB látek

EEIKA Brno, s.r.o. provádí odběry vzorků látek pro zjišťování přítomnosti PCB látek.

Podle zákona č. 185/2001 Sb. - zákona o odpadech jsou vlastníci zařízení, která mohou obsahovat PCB látky, povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Ustanovení zákona se týká všech zařízení s množstvím provozní kapaliny 5 litrů a větším.
Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/kg PCB, mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé dekontaminovat nebo odstranit až na konci doby jejich životnosti. Z toho vyplývá, že provozovatelům transformátorů vzniká povinnost evidovat obsah PCB látek - buď na základě prohlášení výrobce (u transformátorů, u kterých nebylo s náplní prokazatelně manipulováno), nebo na základě testu v akreditované laboratoři.
Vlastník, který neplní tuto povinnost, se vystavuje riziku pokuty až do výše 1 000 000 Kč.

Pracovníci firmy EEIKA Brno, s.r.o. prošli odborným kurzem a jsou držiteli certifikátu "Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení s obsahem PCB dle ČSN EN 45013 vydaného Certifikačním orgánem CERT-ACO."
Na základě tohoto oprávnění pracovníci odborně provedou odběry kapalin a zajistí odpovídající testy v akreditované laboratoři. Výstup je podkladem pro zákonnou evidenci PCB látek.
Pracovníci firmy EEIKA Brno, s.r.o. odebírají vzorky z jakýchkoliv druhů zařízení. Vzhledem ke specializaci firmy a vlastní kvalifikaci se zaměřují především na elektroenergetická zařízení. Díky kvalifikaci, zkušenostem a technickému vybavení jsou schopni odborné manipulace se zařízeními - u transformátorů např. zajistí vypnutí (případně i provedou vizuální kontrolu) apod.
Součástí služeb je i poradenský servis. Manažer vzorkování je připraven konzultovat situaci i telefonicky, navrhne nejvhodnější postup.

Vedení společnosti, projekce

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 385/120

619 00 Brno

 

Montážní hala, servis

EEIKA Brno, s.r.o.

Jahodová 54

620 00 Brno

 

Tel.: +420 545 232 303

E-mail: eeika@eeika.cz

IČ: 255 738 29

DIČ: CZ 255 738 29

Copyright © 2019 EEIKA Brno, s.r.o.