falešné B

Kioskové trafostanice

kioskova

Kioskové trafostanice jsou nejmodernějším typem trafostanic. Technologická zařízení jsou umístěna v prefabrikovaném – obvykle betonovém nebo plechovém kiosku. Díky tomu mají vynikající provozní vlastnosti, ekonomické, bezpečnostní, ekologické i architektonické parametry.

Kioskové trafostanice jsou vhodné pro zařazení do distribučních sítí rozvodných závodů (DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE), pro napájení odběrných míst různého charakteru – výrobních závodů, průmyslových zón, obytných lokalit, Lokálních Distribučních Soustav (ODBĚRATELSKÁ TRAFOSTANICE) i pro vyvedení výkonu z různých zdrojů el. energie – fotovoltaických, větrných, malých vodních elektráren (DODAVATELSKÁ TRAFOSTANICE).

Kiosková technologie skýtá velké množství výhod. Jde především o rychlost výstavby, pořizovací a zejména provozní náklady, ale i o bezpečnostní, ekologické i estetické parametry. Kiosková trafostanice může na určeném místě stát již za několik dní od zahájení výstavby (suchá výstavba navíc umožňuje budování i v zimním období). Veškerá technologie je uzavřena uvnitř a není k ní možný přístup nepovolaným osobám, takže nemůže dojít k ohrožení např. dětí, které si v jejím okolí hrají (tak, jako u sloupové trafostanice). Stejně tak při případné havárii by se všechny poruchové děje odehrály v  uzavřeném prostoru. Nedošlo by k ohrožení osob ani majetku v okolí trafstanice. Případný únik transformátorového oleje by byl zachycen v  záchytné jímce podzemní vany. Vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje kiosková trafostanice téměř žádnou údržbu, provoz trafostanice je tím velmi levný.

EEIKA Brno, s.r.o. vyvinula a dodává vlastní trafostanice systému PET®. Základem stavební části je železobetonový prefabrikát. Trafostanice PET® jsou vhodné pro sítě 22 kV, 35 kV i jiné. Jsou dodávány v distribuční, odběratelské i dodavatelské verzi.
Variabilita systému umožňuje operativní řešení uspořádání trafostanice podle potřeb investora. Rozsahu technologie je přiměřena velikost a vnitřní uspořádání kiosku. Pro rozsáhlé kombinace technologických zařízení je určena PET® sestava, která je schopna se zachováním výhod kioskové technologie pojmout libovolné množství zařízení. Nároky na případnou minimalizaci splňují polozapuštěné trafostanice PET®MINI.
Vnější vzhled kioskových trafostanic PET® je variabilní, je vždy v souladu s architektonickým návrhem přizpůsobován okolnímu prostředí a požadavkům investora.

Powered by Joomla!