falešné B

Požární odstupy trafostanic

s požárními dveřmi

Kioskové trafostanice jsou standardně osazovány plechovými dveřmi s žaluzií určenou k odvětrávání ztrátového tepla transformátoru. Dveře jsou bezpečné, jsou konstruovány dle pravidel stanovených ČSN EN 62271–202. Při zkoušce vnitřním obloukovým zkratem se dle této normy ověřuje, zda žaluziemi (stejně jako dalšími místy na trafostanici) nevyletí nebezpečné úlomky, případně nedojde v souvislosti se zkratem k zahoření indikátorů umístěných před žaluziemi.

Z požárního hlediska jsou standardní dveře trafostanice deklarovány jako požárně otevřené plochy s definovaným požárně nebezpečným prostorem – požárními odstupy od trafostanice. U trafostanice PET® MINI 300 je to 242 a 170 cm.
Z platné legislativy (stavební zákon – Zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ministerstva pro místní rozvoj 501/2006 Sb. a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty) vyplývá, že požární odstupy hrají významnou roli při umísťování trafostanice. Požárně nebezpečný prostor přesahující na sousední pozemek by mohl být dle §23 vyhl. 501/2006 považován za znemožnění zástavby sousedního pozemku. ČSN 73 0804 říká, že „Požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku, kromě veřejného prostranství, např. do ulice, náměstí, parku, prostoru vodních ploch.“ Z toho vyplývá, že při plánování stavby trafostanice je ve většině případů nutné do zabrané plochy počítat i požární odstupy. V úvahu je třeba brát i odstupy objektů v okolí místa stavby trafostanice. I pro relativně malou trafostanici může být nutné připravit několik desítek metrů čtverečních. Například u trafostanice o rozměrech 200 × 250 cm s přístupy k technologii a odvětrávacími žaluziemi ve všech stěnách musíme uvažovat o ploše minimálně 540 × 590 cm! Naproti tomu u PET® MINI 300 o rozměrech 260 × 300 cm je požárně nebezpečný prostor pouze na dvou stranách (osazených dveřmi) a výsledná plocha je pouze 502 × 470 cm – tedy o více než 8 m² menší! Vhodným řešením dalšího omezení zabraného místa je osazení trafostanice protipožárními dveřmi, které nevyžadují požární odstupy.bez požárních dveří
Na jaře letošního roku řešila EEIKA Brno, s.r.o. umístění dvou odběratelských trafostanic v průmyslové lokalitě Vazová v Uherském Brodě. Požární odstupy trafostanic společností R.D.S.-CZ s.r.o. a Sujuk spol. s r.o. by zasahovaly na sousední pozemky. Proto byly vstupy k vn a nn technologiím v čelních stěnách trafostanic v obou případech osazeny protipožárními dveřmi EW-15DP1. Dveře vyrobené z uzavřeného těsněného ocelového profilu s kazetovou výplní ze sendvičových desek (minerální vata + nehořlavé desky + 1 mm ocelový kryt) odolají požáru po dobu minimálně 15 minut. Pro dostatečné chlazení transformátoru byly standardní dveře v trafokomoře doplněny o nucenou ventilaci.
Více informací o osazených protipožárních dveřích najdete na www.ppi.cz.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!