falešné B

Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202/2007

„Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn“

 

Pro společnost EEIKA Brno, s.r.o. představuje kvalita trvalou prioritou. Firma věnuje maximální pozornost a péči kvalitě svých produktů i služeb. Kvalita se následně projevuje ve vynikajících užitných vlastnostech produktů i jejich vysoké bezpečnosti.

Typová řada kioskových trafostanic PET® byla před více než deseti lety vyvinuta na základě teoretických poznatků, praktických zkušeností s distribucí el. energie v podmínkách České republiky i zkušeností s provozem a servisem nejrůznějších rozvodných zařízení. Provoz, nyní již několika set trafostanic, prokázal nejen vynikající užitné vlastnosti, ale i špičkové bezpečnostní parametry. EEIKA Brno, s.r.o. trafostanice PET® pro ověření parametrů průběžně testuje. 7. prosince 2005 proběhla v akreditované zkušební laboratoři - Elektrotechnické zkušebně ŠKODA VÝZKUM s.r.o. zkouška obloukovým zkratem při vnitřní poruše dle tehdy platné ČSN EN 61330 na trafostanici PET® STANDARD 350. V roce 2006 uvedla EEIKA Brno, s.r.o. na trh nový typ trafostanice s vnější obsluhou PET® MINI 300, která opět úspěšně absolvovala uvedenou zkoušku.

U provozovaných trafostanic byla akreditovanou laboratoří opakovaně měřena hlučnost (u mnoha provozovaných v městské zástavbě hodnoty nepřekračují hlučnos pozadí), proběhla i měření úrovně neionizujícího záření (EMC).

 

Úspěšné absolvování typových zkoušek dle ČSN EN 62271-202/2007 „Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn“ v průběhu roku 2009 vysokou úroveň bezpečnosti trafostanic PET® opět plně potvrdilo.

 

Realizátor zkoušek - akreditovaná zkušebna společnosti Zkušebnictví, a.s. interpretuje výsledky zkoušek následovně:

„Dosažené hodnoty a chování zkoušeného předmětu při zkouškách odpovídaly požadavkům uvedené normy a potvrzují jmenovité hodnoty udané výrobcem na listu 3, 4, 5.“ (přičemž na listech 3, 4 a 5 je popsán typ trafostanice, typy, parametry a výrobní čísla osazených technologických zařízení.)

 

Typové zkoušky trafostanic dle uvedené normy jsou technicky, organizačně i finančně velmi náročný proces. Probíhají na plně vystrojených kusech trafostanic, přičemž některé ze zkoušek jsou pro instalovaná technologická zařízení destruktivní. Zkoušky trafostanic PET® probíhaly ve Zkratovně společnosti Zkušebnictví, a.s. v Praze – Běchovicích, podílela se na nich další dvě akreditovaná pracoviště: Elektrotechnický zkušební ústav v Praze a Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

 

Typové zkoušky, při kterých je prověřeno chování trafostanic při potenciálně rizikových dějích, sestávají z následujících částí:

 

 • Zkoušky oteplení
 • Zkoušky uzemňovacích obvodů krátkodobým a dynamickým výdržným proudem
 • Zkoušky vnitřním obloukovým zkratem pro třídu odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC-A a IAC-B
 • Zkoušky funkce
 • Ověření stupně ochrany krytem
 • Mechanické nárazy
 • Zkouška ochrany proti kropení (dešti)
 • Výpočty a mechanické zkoušky

 

Pro ověření vysokého stupně bezpečnosti zvolila při zkouškách vnitřním obloukovým zkratem EEIKA Brno, s.r.o. zkrat 20 kA/1s převyšující požadavky ČSN EN 62271-202. Trojfázový oblouk byl iniciován na svorkách průchodek v plynem izolovaném oddíle distribučního rozváděče vn.

 

U této zkoušky je stanoveno pět kritérií, jejichž splnění garantuje ochranu obslužného personálu při normálních činnostech na straně vn – uvnitř trafostanice, případně při otevřených dveřích u nepochozí trafostanice (IAC-A) a ochranou veřejnosti v blízkosti blokové transformovny ze všech jejích stran (IAC-B).

 

 

Kritérium 1: nedojde k otevření dveří a vík, nedojde k deformaci krytů

Kritérium 2: nedojde ke vzniku úlomků

Kritérium 3: nevzniknou díry na přístupových stranách

Kritérium 4: nedojde ke vznícení indikátorů

Kritérium 5: nedojde k rozpojení, kryt zůstává spojen se svým uzemňovacím bodem

 

Splnění podmínek zkoušky bylo ověřeno kontrolou indikátorů tepelných účinků plynů rozmístěných v normou popsaných pozicích ve vzdálenosti 300 mm od VN rozváděče (IAC-A), případně 100 mm od dveří, větracích žaluzií a dalších míst na vnějším plášti trafostanice. Žádný z těchto indikátorů nesmí být v souvislosti se zkratovým dějem poškozen.

Celý zkratový děj je prozkoumán na záznamu vysokorychlostní kamery.

 

Všem těmto kritériím trafostanice PET® bez problémů vyhověly.

 

Podle ředitele EEIKA Brno, s.r.o. Ing. Ivana Šafránka průběh zkoušek potvrdil vysoké bezpečnostní parametry trafostanic typové řady PET®. Trafostanice ČSN EN 62271-202 plně vyhověly. Na základe provedených zkoušek lze konstatovat, že EEIKA Brno, s.r.o. může garantovat bezpečnost trafostanic i nad rámec této normy.

Zkoušky také ukázaly, proč jsou zejména u menších trafostanic s vnější obsluhou nutné zejména zkoušky oteplení a vnitřním obloukovým zkratem.

 • Úspěšná recertifikace
  ISO 9001:2001

   

  V prosinci 2017 prošla EEIKA Brno, s.r.o. úspěčně recertifikací ISO 9001:2001. Společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího, že zavedla a používá systém managementu kvality pro projekci, montáž, opravy a údržbu elektrických zařízení a související stavební a obchodní činnost. Certifikát je platný do prosince 2019.

   
 • Bezpečné trafostanice

  Kioskové trafostanice PET® vyhovují ČSN EN 62271-202. Úspěšně absolvovaly typové zkoušky ve Zkratovně Zkušebnictví, a.s. v Praze - Běchovicích.

   
Powered by Joomla!